Vládní statistiky o COVID-19 nemají s realitou nic společného.

Současný způsob řešení epidemie ohrožuje Česko víc než samotný virus. „Mohli jsme si vybrat mezi nízkým počtem obětí za cenu drastických restrikcí a vysokým počtem obětí za cenu pokračování normálního života. Ve výsledku máme vysoký počet obětí při drastických restrikcích,“ uvádí odborná skupina statistiků k epidemii COVID-19 ve svém prohlášení na webu Česká statistická společnost.

Politici se rozhodují na základě dojmů, emocí, pocitů a přání, a z plejády více či méně fantastických scénářů vybírají retrospektivně jen ty, které odpovídají jejich emocionálním rozhodnutím. Je nejvyšší čas, aby odborná veřejnost zatáhla za záchrannou brzdu.

„Zcela jsme selhali v procesu poznání založeném na datech, bez relevantních dat přitom nejsou možné smysluplné predikce. Než takové modely, je lepší nemít žádné. Za zcela trestuhodné považujeme, že při tvorbě modelů (např. metodika pro výpočet indexu rizika COVID-19, tzv. PES) a vydávání predikcí státními úřady není vyvinuta ani elementární snaha zajistit nezávislou odbornou oponenturu před tím, než jsou tyto modely a predikce předloženy politikům jako podklad k rozhodování.“

„Téměř rok po začátku epidemie neznáme parametry PCR testů a nejsme si tedy jisti, kolik falešně negativních a falešně pozitivních výsledků lze očekávat.“

„Při předkládání každého nového návrhu opatření trvejme na analýze jeho přínosů proti šíření viru a nákladů na ekonomiku i společnost. Trvejme též na předkládání odhadů udržitelnosti každého opatření.“

„Jakožto lidé, kteří se práci s daty a matematickým modelováním reálných procesů mnoho let profesionálně zabývají, konstatujeme, že „model“, který ÚZIS používá, je nejen chybný, ale i matoucí a potenciálně nebezpečný. Model je:
1. Zcela nerealistický, neboť předpokládá, že populace naší vlasti je nekonečná.
2. Bezcenný, neboť je používán k tautologickým „predikcím“, že počet nově nakažených bude buďto klesat, nebo stagnovat nebo růst.
3. A navíc nebezpečný, neboť vytváří falešný dojem, že ke změně dynamiky vývoje nemoci je třeba vládních zásahů.“

Je načase, aby odborná veřejnost tuto nesmyslnou a nebezpečnou hru s čísly důrazně odmítla. Od ÚZIS očekáváme především odpovědný sběr relevantních dat a jejich včasné zpřístupnění.“

Členy odborné skupiny statistiků k epidemii covid-19 jsou vědci z oboru matematické analýzy i aplikované matematiky a statistiky z Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického, brněnské Masarykovy univerzity a olomoucké Univerzity Palackého.

  • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Předseda České statistické společnosti.
  • RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluzakladatel Centra pro Bayesovskou inferenci 4BIN.
  • doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Bývalý předseda mezinárodní Společnosti pro statistické modelování, editor odborného časopisu Statistical Modelling.
  • doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, proděkan MFF UK.
  • doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., Ústav matematiky statistiky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, zástupce ředitele pro aplikovanou matematiku a statistiku, vedoucí týmu Modelovaní a statistika, předseda komise Statistika pro regulační záležitosti v Mezinárodní společnosti pro klinickou biostatistiku a bývalý člen výkonného výboru téže společnosti.
  • Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., Ústav technické matematiky, Fakulta strojní ČVUT v Praze. Člen výkonného výboru Federation of European National Statistical Societies, člen výboru pro European Accreditation of Statisticians.

Zdroje:
Odborná skupina statistiků k epidemii COVID-19
Křišťálová koule ředitele Duška
Pes a PES a jak se jim daří?