Vyzýváme odborníky Ministerstva zdravotnictví ČR k otevřené diskusi.

Občanská iniciativa Zdravé fórum zveřejnila výzvu pro odborníky na Ministerstvu zdravotnictví ČR k otevřené diskusi. V dopise adresovaném ministru Blatnému prosazuje návrat k právu a k normálnímu plnohodnotnému životu. Výsledek bude pravděpodobně podobný jako v případě Blanického manifestu nebo petice lékařů. Ale psychopati ve vládě potřebují vědět, že k vyhlašování jejich nesmyslných opatření nestačí tiskové konference a protiústavní nouzové stavy, ale musí si je umět i obhájit. Odmítáním dialogu přiznávají svou neschopnost argumentace nejen vůči odborné veřejnosti, ale především vůči svým občanům. K čemu je nám takový dočasný služebník?

„Odmítáme praktiky, jako jsou účelové udržování strachu, vyhrožování pokračováním restrikcí či zásahy represivních složek, jakékoliv formy diskriminace a podobně.“

Vážený pane ministře,

vyzýváme Vás tímto ke zveřejnění všech informací, na jejichž základě uplatňuje Ministerstvo zdravotnictví, resp. Vláda České republiky, vůči svým obyvatelům plošné restrikce, poškozující fyzické i psychické zdraví dospělých i dětí, vzdělávání, kulturu i ekonomiku země. Účelem zveřejnění je zahájení opravdu široké odborné diskuse o dalším směrování naší země.

Stále větší skupině obyvatel je podezřelé, proč Vláda ČR i Vaše ministerstvo udržuje omezující opatření bez smysluplného vysvětlení i bez podpory ze strany odborné veřejnosti nejen z oblasti lékařství, ale i psychologie, sociologie, demografie, biostatistiky, ekonomie či práva.

Kategoricky odmítáme jakékoliv náznaky totalitarismu. Vláda musí svou činnost zaměřit na pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami. A vůči ostatním musí jít cestou vysvětlování, doporučování a zejména musí vycházet z principu osobní odpovědnosti každého z nás – obyvatel České republiky a voličů. Odmítáme praktiky, jako jsou účelové udržování strachu, vyhrožování pokračováním restrikcí či zásahy represivních složek, jakékoliv formy diskriminace a podobně.

Ačkoliv dosavadní přístup Vlády i Vašeho úřadu svědčí o opaku, stále věříme, že jako jeden z čelních představitelů státní moci budete respektovat alespoň základy právního řádu naší země. Jistě víte, že v čele našeho státu stojí lidé, nikoliv jejich zástupci – členové vlády (viz čl. 2 odst. 1 Ústavy ĆR). Jistě víte, že lidé v demokratické společnosti mají právo na informace (viz čl. 17 Listiny základních práv a svobod).

Nejen naše iniciativa opakovaně usilovala o to, aby restrikce, dlouhodobě udržované Vládou ČR, byly řádně vysvětleny, aby byly řádně odůvodněny a aby jakákoliv omezení vyplývala z odborné diskuse. Nic z toho se nikomu z nás nepodařilo dosáhnout ani prostřednictvím využití práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ani prostřednictvím soudních sporů (kdy Vaše ministerstvo dosud nikdy nepředložilo žádný relevantní odborný argument, podporující současný stav), ani prostřednictvím uplatnění práva petičního (viz iniciativu tzv. Blanického manifestu či petice lékařů).

S ohledem na výše zmíněné spolu se skutečností, že představujeme jednu z největších a nejvíce podporovaných iniciativ v České republice, která prosazuje návrat k právu a k normálnímu plnohodnotnému životu, Vás tímto žádáme o veřejnou diskusi i touto cestou. V první řadě Vás žádáme o následující:

A. Žádáme o zveřejnění odborných studií a analýz, na jejichž základě dochází a má nadále docházet k vyloučení základního práva obrovské skupiny dětí na vzdělávání.
B. Žádáme o zveřejnění odborných studií a analýz, na jejichž základě má omezená skupina dětí mít právo účasti na prezenční formě vzdělávání pouze za podmínky, že se nechá testovat tzv. antigenními testy (a to dokonce 2x týdně) a/nebo PCR testy a že současně bude po celou dobu výuky nosit ochranné prostředky (roušky či respirátory).
C. Žádáme o zveřejnění odborných studií a analýz, na jejichž základě je dlouhodobě uzavřena obrovská řada podnikatelských, sportovních a kulturních provozoven.
D. Žádáme o zveřejnění odborných studií a analýz, na jejichž základě byla přijata i ostatní restriktivní krizová opatření Vlády ČR a mimořádná opatření MZ ČR.
E. Žádáme Vás dále o informaci, jaké měsíční výdaje z rozpočtu České republiky a zdravotních pojišťoven jsou s těmito opatřeními spojeny.
F. Žádáme, abyste zveřejnil jména odborníků z oboru práva, psychologie, sociologie, ekonomie, biostatistiky a lékařství, kteří Vámi prosazovaná opatření podpořili, coby konformní s postupem „lege artis“ v jejich oboru. Jsme si vědomi toho, že zveřejnění jejich jmen může být problematické bez jejich souhlasu. Jsme však přesvědčeni, že pokud tito lidé podpořili současnou situaci na základě svého odborného názoru, nebudou se zveřejnění svého jména ani veřejné diskusi bránit.

S ohledem na to, že na rozdíl od Vás sledujeme situaci dlouhodobě v úzké interakci s mnoha odborníky, jejichž jména můžete nalézt na stránkách www.zdraveforum.cz, vyzýváme Vás k tomu, aby Váš úřad nyní, po uplynutí velikonočních svátků, učinil bezodkladné kroky k zavedení následujících změn v politice Vašeho úřadu:

  1. SOUSTŘEDIT ZDRAVOTNÍ PÉČI A OČKOVÁNÍ NA VŠECHNY OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA STANOVENÉ INFEKCIONISTY, EPIDEMIOLOGY, IMUNOLOGY, PŘÍPADNĚ DALŠÍMI LÉKAŘSKÝMI PROFESEMI A VYLOUČIT JAKÉKOLIV FORMY ZNEVÝHODNĚNÍ NEOČKOVANÝCH OSOB.
  2. NA ZÁKLADĚ ODBORNÝCH DOPORUČENÍ (NIKOLIV PŘÍKAZŮ A ZÁKAZŮ) PODPOROVAT OSOBNÍ OCHRANNÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ (VE VYBRANÝCH RIZIKOVÝCH PROSTORÁCH).
  3. DOPORUČIT POSTUP PRO SAMOLÉČBU V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ A DŮSLEDNĚ JI PODPOROVAT.
  4. OKAMŽITĚ UVOLNIT PREZENČNÍ FORMU VÝUKY NA VŠECH TYPECH ŠKOL A ŠKOLEK (NAPROSTO ZÁSADNÍ POŽADAVEK PRO OBNOVU NÁVYKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE, PRO OBNOVU OSOBNÍ IMUNITY, PRO OBNOVU SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ, K ZAMEZENÍ PSYCHICKÝCH A PSYCHOSOMATICKÝCH PROBLÉMŮ).
  5. UVOLNIT OKAMŽITĚ VEŠKERÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE VENKOVNÍCH PROSTORECH PRO VŠECHNY SKUPINY OBYVATELSTVA (OMEZENÍMI SE VELMI SILNĚ A RYCHLE SNIŽUJE PŘIROZENÁ IMUNITA).
  6. UVOLNIT VŠECHNY VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY VE VNITŘNÍCH PROSTORECH.
  7. ZVÝŠIT PODÍL PŘIROZENÉHO POHYBU VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH BEZ ROUŠKY PRO ZVÝŠENÍ PŘIROZENÉ IMUNITY.
  8. OTEVŘÍT VŠECHNY MALOOBCHODNÍ PRODEJNY, PRODEJNY V NÁKUPNÍCH STŘEDISCÍCH A PROVOZOVNY SLUŽEB.
  9. OTEVŘÍT VŠECHNA UBYTOVACÍ, LÁZEŇSKÁ, RESTAURAČNÍ A GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ.
  10. OTEVŘÍT VŠECHNA DIVADLA A KINA A POVOLIT POŘÁDÁNÍ KONCERTŮ, PLESŮ A DALŠÍCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ.

V případě, že kterýkoliv z námi navržených bodů budete považovat za nerealizovatelný či problematický, žádáme Vás, abyste veřejně svůj nesouhlas odůvodnil. Rádi Vaše důvody posoudíme a poskytneme Vám k nim odborné vyjádření, příp. návrh úprav našich požadavků, ukáže-li se Vaše argumentace jako relevantní. My jsme ke konstruktivní diskusi připraveni. Co Vy?

S pozdravem

Za Zdravé fórum
JUDr. Tomáš Nielsen, právník, táta 3 dětí
MgA. Jan Tománek, režisér a spisovatel, táta 2 dětí
MgA. Petr Zuska, choreograf, bývalý šéf baletu Národního divadla, táta 2 dětí
MUDr. Hana Zelená, Ph.D., mikrobioložka a viroložka, máma 4 dětí
MUDr. Václava Adámková, primářka a klinická mikrobioložka, máma
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., matematické modelování, katedra analýzy a aplikací matematiky UP v Olomouci, táta 2 dětí
MUDr. Vladimír Čížek, cévní lékař, táta
MUDr. Šimon Reich, specialista na klinický EBM výzkum, táta 2 dětí
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik, MFF UK, táta 5 dětí
MUDr. Jan Hnízdil, internista a rehabilitační lékař, táta 3 dětí, děda 2 vnuků
MVDr. Jiří Urbánek, MBA, poradce a specialista na farmaceutický průmysl, táta 3 dětí
Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., právnička, máme 2 dětí
Mgr. David Zahumenský, právník, táta 2 dětí
Mgr. Sabina Králová, překladatelka a tlumočnice
Mgr. et Mgr. Milan Studnička, psycholog, spoluautor projektu Dovychovat.cz, táta
Mgr. Hana Wernerová, právnička
MUDr. Vít Mareček, pohotovostní a praktický lékař, táta 4 dětí, děda 2 vnuků
JUDr. Petr Vacek, právník, táta 3 dětí
Doc., PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., biostatistik, MU, Brno, táta 1 dítěte
Mgr. Lenka Trkalová, právnička, máma 1 dítěte
MVDr. MUDr. Tomáš Adámek, primář oddělení soudního lékařství a toxikologie, táta
Mgr. Ondřej Svoboda, právník, táta 3 dětí
Mgr. Vladimír Mrkvička, právník, táta 2 dětí
Za iniciativu Blanický manifest Daniel Landa, hudební skladatel, táta 3 dětí

V Praze 5.4.2021

Zdravé fórum je občanská iniciativa, která si klade za cíl spojit rozumně uvažující odpovědné lidi, kteří se nechtějí vzdát svých práv a svobod a kteří se chtějí podílet na záchraně dětí a jejich budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že nepromyšlená opatření Vlády ČR v době koronavirové krize vedou naši společnost do krize mnohem hlubší a mnohem dlouhodobější. Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za řešení současné situace by měla být přenechána zejména lidem samotným. A že státní moc by se měla zaměřit na pomoc a podporu, nikoliv na represi a likvidaci demokratických hodnot, postupně se rodících od roku 1989. Jsme pro to, aby se děti vrátily do škol bez jakýchkoliv omezení a aby se Česká republika co nejdříve vrátila k normálnímu životu, samozřejmě společně s cílenou, odbornou a účinnou ochranou těch nejohroženějších.

Zdroj: Velikonoční výzva MZČR

Publikujeme bez výslovného svolení autora, v dobré víře i úmyslu rozšířit myšlenky a názory, se kterými se web Nespokojený ztotožňuje.

Nesmyslné absurdity kolem koronaviru a covidu shrnuje petice lékařů pro svobodu.

Nebudeme držet huby! Daniel Landa vystoupil v Poslanecké sněmovně.