Vyzýváme občany k odporu! Síla razí cestu, postavme se proti zdravotní diktatuře!

Postavme se šíření strachu, volbami to nekončí. Počítáme s tím, že po volbách budou politici podstatně drzejší. Budeme připraveni zasáhnout a aktivně se bránit jejich zvůli. Tedy lockdownům, celoplošným uzávěrám, povinnému očkování a dalším zrůdnostem, které na nás připravují, a které vidíme v zahraničí jako naprosto běžnou věc. Budeme mobilizovat a organizovat se do té doby, dokud si politici budou plést své občany se svým majetkem. Nedopustíme, aby se zde stalo to, co se děje v cizině.

My v Čechách, na Moravě a ve Slezsku říkáme ani náhodou!

Daniel Landa představil 15.9.2021 iniciativu Zlatý špendlík na tiskové konferenci v Praze na Střeleckém ostrově. Po boku mu seděli zástupci spolupracujících právníků této iniciativy Jana Zwyrtek Hamplová, Tomáš Nielsen a Zdeněk Koudelka, kteří připravili „Desatero pro odpor„.

Potřebujeme vrátit svobodu. Pandemický zákon musí být zrušen a musí být odebrána ta moc z rukou politiků, která byla dána naprosto bezprecedentně. Klasická právní cesta nefunguje. Občané se musí postavit po bok právníků, aby nám pomohli tuto již nastoupenou totalitu zrušit a eliminovat, než bude ještě hůř.

Představili jsme dnes „Desatero pro odpor“ z pera těchto předních právníků, které je průlomové a může být opěrným dokumentem pro každého občana ČR. Přestáváme hrát hry mocí opilých politiků a startujeme odpor dle čl. 23 Listiny. Toto právnické „Desatero“ se velmi brzy objeví na stránkách zlatých špendlíků. Využijte ho, máte na to právo a nebojte se.

FIT VIA VI
#fitviavi

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“
čl. 23 Listiny základních práv a svobod

Nejsme nemocní!
DESATERO

„Vážení občané, vyzývám Vás k aplikaci tohoto desatera, a k jeho šíření.“
Daniel Landa

1. Zakroč proti omezování vlastní svobody.

čl. 8 Listiny základních práv a svobod – Osobní svoboda je zaručena

 • Nepřipusťme právo cestovat, navštěvovat restaurace či divadla jen pro lidi s covid- pasem.
 • Nepřipusťme nové zákazy vycházení, zákazy návštěv příbuzných v jiném okrese či
  domovech pro seniory.

2. Chraň své soukromí a soukromí své rodiny.

čl. 7 Listiny základních práv a svobod – Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.
Omezena může být jen v případech stanovených zákonem
čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným
shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě

 • Zaměstnavatelé, ředitelé škol, ochranky obchodních center ani další osoby nemají právo na
  informace o vašem zdravotním stavu – platilo to vždy a je nutné se k tomuto principu vrátit.
 • Rodiče jsou povinni chránit soukromí svých dětí – jen tak zabrání možné šikaně,
  diskriminaci a dalšímu porušování práv dětí.

3. Zastaň se slabších jako jsou děti, staří lidé a nemocní.

čl. 3 Listiny základních práv a svobod – Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro
uplatňování jeho základních práv a svobod

 • Dospělí lidé nemohou nečinně přihlížet tomu, že naše děti jsou ve školách rozdělovány na
  různé skupiny, jsou nuceny dlouhodobě nosit respirátory nebo se ve školách testovat.
 • Musíme chránit i staré lidi a jejich svobody – nikdo nesmí být nucen k očkování, nikdo
  nesmí být nucen k zásahům do své integrity bez svého souhlasu. Senioři trpí mnohem více,
  pokud je opustíme a necháme o samotě.
 • Postavme se šíření strachu, který více než cokoliv jiného ohrožuje fyzický i psychický stav
  našich dětí i seniorů.

4. Braň své právo rozhodnout se o svém životě.

čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a rodinného života

 • Každý se musí sám vlastním způsobem postavit nátlaku ze strany zaměstnavatelů, vysokých
  škol a jiných institucí na očkování.
 • Ztratíme-li právo volby, ztratíme demokracii.

5. Respektuj způsob života druhých.

Každá svoboda jedné osoby je ohraničena svobodou osoby jiné

 • Dospělí lidé by se vzájemně neměli vychovávat, okřikovat v MHD nebo dokonce udávat –
  to jsou nástroje totality.
 • Respektujme rozhodnutí druhých – ať již rozhodnutí se očkovat, neočkovat, jíst nezdravě
  apod. – i to je součást svobod, které si musíme chránit.
 • Pokud jsem nemocný či mám strach, nemohu omezovat druhé a chtít po jiných, aby oni
  chránili mě, ale musím chránit sám sebe. Současně je třeba zachovat ohleduplnost a
  nesobeckost.

6. Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor.

čl. 17 Listiny základních práv a svobod – Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny

 • Nebojme se mluvit otevřeně a veřejně, nebojme se nálepkování (dezinformátor, popírač
  apod.) – nálepky byly vždy nástrojem k umlčení diskuse a mlčící lidé byli vždy tichým
  podporovatelem totality.
 • Respektujme právo druhých na jejich názor – nikdo z nás nemá „právo na tu jedinou.pravdu“ a jen vzájemná diskuse, otevřenost a vnímavost nás může vrátit k normálu.

7. Vystup proti jediné ideologii nepřipouštějící jiný názor.

čl. 2 Listiny základních práv a svobod – Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se
vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání

 • Nedovolme médiím ani politikům zrušit diskusi, cenzurovat oponentní názory nebo je
  dokonce trestat.
 • Sledujme nejen nejrozšířenější média, ale hledejme zdroje informací – za vlastní
  informovanost jsme odpovědni jen my sami – i v dobách, kdy média selhala ve své roli
  hlídače demokracie.
 • Média slouží určité skupině lidí, k naplňování jejich cílů, lidem předkládají jen to, co jim
  tato skupina řekne, kdo má jiný názor, je okamžitě označen a dehonestován. Lidé jsou
  prostřednictvím médií manipulováni pouze jednou určitou skupinou. Sociální sítě jsou
  blokovány, pokud tam někdo projeví odlišný názor.
 • Mnozí novináři už nejsou hlídací psi demokracie, ale prodloužená ruka politiků.

8. Nedovol, aby s Tebou někdo nakládal jako s věcí.

čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno

 • Každý má právo sám rozhodnout, co zasahuje do jeho lidské důstojnosti – to, co nevadí
  jednomu, může vadit druhému.
 • Nařízení povinnosti nošení respirátorů či roušek zdravým lidem může zásadně porušit právo
  na ochranu lidské důstojnosti citlivému člověku.
 • Lidé ztratili právo na vlastní postoj (k očkování, testování, nošení respirátorů) – stali se
  objekty opatření vydávaných vládou bez jakéhokoliv odborného důvodu.

9. Postav se všem snahám Tě ponižovat nebo vyčleňovat ze společnosti.

čl. 1 Listiny základních práv a svobod – Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech

 • Oddělení netestovaných dětí od dětí testovaných je nepřijatelné.
 • Povinnost sedět v izolaci při jídle je nepřijatelné.
 • Lidé jsou si rovni.

10. Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí.

čl. 23 Listiny základních práv a svobod – Občané mají právo postavit se na odpor proti každému,
kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže
činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny

 • Jakékoliv formy diskriminace či segregace jsou konečným znakem totality – jakkoliv.
  zvýhodnit nebo znevýhodnit určitou skupinu osob lze jen za velice výjimečných podmínek.
 • Segregace neočkovaných lidí je bezdůvodná a zcela protiprávní.
 • Zvýhodňování očkovaných lidí v situaci, kdy je prokázané, že i oni mohou nákazu přenášet,
  je nepřijatelné.
 • Pokud selže obrana právními prostředky, každý má právo postavit se tomu, kdo ignoruje či
  porušuje demokratické principy státu. Proto je na čase obnovit společnost svobodných a
  odpovědných občanů, spojit se a vystoupit z bubliny současné ideologie.

 

Tisková konference hnutí Zlatý špendlík, zleva: Jana Zwyrtek Hamplová, Daniel Landa a Tomáš Nielsen.

 

Trocha úvah o politických zločinech proti lidskosti…

Filozofka Hannach Arendtová rozvinula pojem „banality zla“ takto: „Abyste se mohli stát účastníky zločinu proti lidskosti, nemusíte být nutně nelidské monstrum, stačí být obyčejným člověkem, můžete být i průměrným člověkem ve státní správě, který se podřizuje nespravedlivému rozkazu nebo příkazům, které se považují za běžnou normu v čase zločinného režimu.

Norimberský tribunál rozhodl, že úřady a úředníci jsou povinni neuposlechnout nespravedlivé příkazy a pravidla, pokud jsou v rozporu se základními právy a svobodami představujícími zločiny proti lidskosti. Norimberský tribunál řekl, že se nelze odvolávat na argument: „Neudělali jsme nic jiného, než jen to, že jsme poslouchali rozkazy a nařízení tehdejší vlády.“

Norimberský mezinárodní soud jasně stanovil „nemožnost skrývat své zločinné jednání za argument, že měli povinnost poslouchat zločinné příkazy.“ Každý člověk má povinnost neuposlechnout nespravedlivé příkazy a zvolit přiměřenou neposlušnost vůči rozkazům, které jsou zločiny proti lidskosti.

Je třeba dospět k závěru, že legálně zavedený systém ukládá nesplnění příkazu, který je trestným činem nebo porušuje právní systém. Neposlušnost nespravedlivým činům předpokládá zachování integrity svědomí. Člověk má schopnost vnímat a rozlišovat. Jsme napojeni na univerzální vědomí, kterým je lidstvo propojeno neviditelnou nití skrze historii a kulturu a máme dar intuice i rozumu.

Reflex získal exkluzivně neveřejnou nahrávku z červnového jednání Legislativní rady vlády:

Reflex konfrontoval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a premiéra Andreje Babiše s výše uvedenými zjištěními:

 

Máme právo na odpor! Končí hra, cesta se vytváří silou, vyzývá Daniel Landa.