„Vakcína“ má prý vrátit svobodu. Lžete, protože to není ani vakcína, ani svoboda.

JUDr. Peter Weis

JUDr. Peter Weis

Slovenský advokát JUDr. Peter Weis na sebe výrazně upozornil, když jeho advokátní kancelář Weis & Partners odmítla poskytovat služby lidem očkovaným proti covidu se zdůvodněním, že mohou být nebezpeční pro své okolí: „Jelikož údajné „vakcíny“ proti covid-19 jsou stále experimentálními látkami, jejichž vedlejší účinky na organismus ve střednědobém a dlouhodobém horizontu neznáme a neznáme ani případnou malignitu těchto látek na okolí, musíme jednat v zájmu zdraví zaměstnanců a vedení kanceláře, které se očkovat nechce, a stanovisko může přehodnotit nejdříve až po případném plném povolení těchto látek, resp. po publikování recenzovaných studií.“

„Někdo se tu snaží vytvořit dvě skupiny lidí. Jednu s většími právy, než má mít ta druhá.“

Řešit to bude i Advokátní komora. „Sám jsem zvědavý, jak to dopadne, protože v tom textu není nic diskriminačního. Někdo tu však vytvořil dvě skupiny obyvatelstva. Jedna je s většími právy a druhá s menšími. Ti s většími jsou ti očkování. A pak jsou ti neočkovaní a netestování, kteří jsou plně zjevně diskriminováni.“

Peter Weis dodává, že i proto se obrátili na Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu. První skupina, která má větší práva, si podle Weise dobrovolně nebo nedobrovolně dá píchnout experimentální látku, která nemá plné oprávnění, a je v současnosti ve třetí fázi klinického testování.

„Toto totiž není vakcína, protože vakcína je něco definováno a má svůj program. I spojení vakcína je svoboda, je lež, protože není to ani vakcína, ani svoboda“, konstatuje právník. Média hlavního proudu podle něj záměrně manipulují s označením pozitivní a infikován. „Přitom jsem jim doložil důkazy o tom, že RT PCR test není test a není diagnostická pomůcka“, říká Weis. Dodává, že podle studie, pokud by se používalo 25 cyklů, tedy signál by vystřelil do 25, tak bychom měli pravděpodobně o 40,6 procenta méně infikovaných.

Oznámení advokátní kaceláře Weis & Partners o zákazu vstupu pro očkované proti Covid-19

Oznámení advokátní kaceláře Weis & Partners o zákazu vstupu pro očkované proti Covid-19 – zdroj infovojna.sk

Manipulace s čísly, s cykly a vyvolávání strachu je podle Weise to, co se v současnosti kolem vakcinace a koronavirus děje. „Kdyby se šlo do hloubky věci, tak by v RTVS zjistili, že naše kancelář nediskriminuje, ale ochraňuje zdraví svých zaměstnanců a vedení společnosti“, vysvětluje Weis důvod, proč jeho advokátní kancelář nechce poskytnout služby očkovaných lidem.

„Slogan „Vakcína je svoboda“ je lež, protože to není ani vakcína, ani svoboda.“

Kromě Weisovy právnické kanceláře se obrátili na ICC i Dánové a Norové, kteří dokládají konkrétní případy a svědectví o tom, že plně očkováni lidé později čelí velkým krevním podlitinám, případně dojde až k smrti. „Toto oni mají doloženo účetními doklady a toto oni směřují na ICC do Haagu pod svými čísly“, doplňuje Weis, pro kterého mělo být toto varovným prstem.

„A lidé se dají opíchat nějakou neregistrovanou, neboť ona je neregistrovaná, „vakcínou“ pro nouzové použití. Nemá ani zdaleka plnou registraci. To je látka, která se má používat jako poslední, pokud neexistuje žádné jiné léčivo. To znamená, že pokud někdo řekne, že D vitamin zabírá, i Ivermectin zabírá nebo cokoli jiného zabírá, tak vakcínu vám nesmí nikdo doporučovat, natož propagovat!“, říká Weis.

„Vakcíny nebudou lidi chránit před virem, ale umožní jim cestovat.“

Ohledně třetí fáze klinického testování vakcíny dodává: „Znamená to, že někdo musí dostat vakcínu a někdo placebo. Výsledky někdo pak shromáždí, reportuje je do EMA a někdo je vyhodnotí. Kdo dostává placebo? Všichni si myslí, že dostávají vakcínu a budou chráněni před virem. Prezentuje se to tak, že ne, že budou chráněni před virem, ale že budou moci cestovat. A to je co?“, ptá se Weis.

„Kdo dostává placebo? Kdo ví, co dostává? Kdo vidí v těch očkovacích centrech, kdo jim natahuje ze zkumavky dávku? Vidí, jak jim otevírají víčko a zda nenatahovat například fyziologický roztok? My jsme referenční krajinou, a tedy kde jsou podávány placebo? Co na to lidé, kteří byli očkováni?“

Úkolem advokátů je mluvit in medias res (přímo a k věci). Opírat se o fakta a zákony. Protože zákony jsou na to, aby se dodržovaly. Jak to je ale v případě pandemie a dodržování zákonů? A jsou vakcíny po právní stránce v pořádku? I na to se ptala Petera Weise v rozhovoru pro server 40plus.sk Katarína Málková:

Vy o vakcínách mluvíte jako o experimentálních látkách. Tyto se však aplikují celosvětově. Myslíte, že si to může svět dovolit? Hazardovat se zdravím lidí? A proč by to svět dělal?

Vakcíny proti Covid-19 se aktuálně nacházejí celosvětově ve třetí fázi testování (podle pravidel FDA). Existuje rozdíl v legislativním pojetí pojmu „vakcína“ na území Evropské unie, avšak forma nemění obsah pojmu, a to platí jak pro vědu, jakož i pro právo. Nazývat tyto látky vakcínami je minimálně sporné, nakolik nesplňují základní legislativní podmínky, aby mohly být vůbec vakcínami nazývané. Marketingově však pojem vakcína zní určitě bezpečnější než třeba experimentální genová terapie, kterou byste nepodstoupili, i když by vám zaplatili.

Vakcína je svoboda zní určitě lepší než třeba Genová terapie osvobozuje. Lidé, kterým se tyto látky podávají, se účastní experimentu (fáze testování látek a reportování vedlejších účinků) a situace je z právního pohledu dost podobná té, kterou jsme zažili při celoplošném testování. To bylo evidentně plánováno jako vědecký experiment, financované jako vědecký experiment ze zahraničí a ukončené publikováním vědeckých prací v časopisech medrXiv a Science, t. j. dokončeno jako vědecký experiment.

Toto je také předmětem našeho podání na Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu.

Stav, v jakém se aktuálně svět nachází iz pohledu práva by se asi nejlépe dal vyjádřit citací Alberta Einsteina ve znění: Svět řídí tři velké síly – lidská hloupost, strach a chamtivost.

Jak je známo, vy jste se obrátili na soud v Haagu. A nejste sám. Podobně udělali i Dánové a Norové. O čem ty podání přesně jsou a myslíte si, že máte šanci na úspěch?

Pokud bychom si nemysleli, že šanci na úspěch má, návrh do Haagu na ICC bychom nepodali. A aktuálně finalizujeme další část podání. Spolu s ní zašleme trestnímu soudu množství konkrétních rozpracovaných negativních případů, které nám nahlásili obyvatelé Slovenska. Je jich už více než sto a průběžně přibývají.

Případy se týkají apartheidu na zdravotním základě a diskriminace skupiny občanů v různých situacích (např. zamezení vstupu do obchodů bez testu, překročení státní hranice, neposkytnutí základní zdravotní péče bez testu, ukončení pracovních poměrů netestovaných apod.). A to vše přesto, že testování bylo deklarováno jako dobrovolné, avšak fakticky (při neúčasti) bylo nepopiratelně sankcionováno.

Sankcionovanou falešnou dobrovolnost nelze nazvat jinak než právní povinností. Opět se tedy dostáváme k tomu, že změna formy nezmění obsah. I Archimedes věděl, že pokud měď natřeme zlatou barvou, nestává se celá cihlička zlatou. Podání do Haagu bylo krajním právním řešením a v zásadě se mu dalo předejít, pokud by si slovenské orgány činné v trestním řízení řádně plnily své zákonné povinnosti a byli by zasáhly vůči organizátorem akce Společná zodpovědnost řádně a včas.

Právě nezasáhnutím se pouze rozšířil okruh podezřelých osob a skutků, což vedlo k potřebě řešit tento problém až na mezinárodní úrovni. Vnitrostátní úroveň selhala a existují indicie, že selhání mělo organizovanou podobu a obzvlášť zavrženíhodné cíle.

První část podání se týkala celoplošného testování, které podle signatářů porušilo jednak Norimberský etický kodex, kterým je Slovenská republika vázána. Tím je podle nás, daný právní základ pro stíhání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů některých představitelů exekutivy Slevenské republiky a dalších osob, směřujících vůči vlastnímu obyvatelstvu. Je zde vysoká pravděpodobnost, že organizace pomyslné protiprávní činnosti sahá i mimo hranice Slovenské republiky.

Důkazy o existenci mezinárodního prvku dokládají zejména precizní podání Dány a Norů.

Tvrdíte, že mnozí lidé, kteří se dávají očkovat dostávají placebo. Je tato informace ověřena? Pokud je to tak, pak ale mohou šířit nákazu a dostat Covid-19 za stejných podmínek jako neočkovaní. Je to v pořádku? Jak se to pak bude vyhodnocovat, když náhodou zemřou?

V rámci pravidel FDA, a v podstatě v rámci většiny světa, je to nanejvýš pravděpodobné, protože tam jsou vakcíny v režimu nouzového použití (tzv. EUL). Pokud by totiž neexistovala žádná kontrolní skupina při provedení dvojitě zaslepené studie, která by placebo dostávala, nebylo by pravděpodobně možné 3. resp. 4. fázi testování ukončit. Je to samozřejmě hypotéza na základě znalosti běžných postupů. Tak by se pochopitelně tyto „vakcíny“ nemohli nikdy plně povolit a zůstali by ve své experimentální fázi.

Jak jsem již řekl, v rámci Evropské unie jsou pravidla Evropské lékové agentury (EMA) formálně jiné a zaměřují se zejména na reporting vedlejších účinků, což z nich však nedělá jiné látky, jaké se používají například na území USA.

Oficiální narativní říká, že vakcína nezabraňuje šíření onemocnění, pouze zmenšení virové nálože a údajně i zmírnění průběhu nemoci. To znamená, že očkováni mohou chorobu klidně dále šířit a také se sami nakazit.

Co podle vás přesně znamená, že nedochází k udělení informovaného souhlasu?

Dobrovolný souhlas osoby je naprosto nezbytný. To znamená, že dotyčná osoba musí být 1. právně způsobilá dát souhlas a 2. musí být v postavení, ve kterém má moc vykonávat svobodné rozhodnutí, a to bez ovlivňování jakýmkoli násilím, podvodem, lží / zaváděním, hrozbami, přeháněním či jinou skrytou / záludný podobou omezování nebo donucování. A to se neděje, děje se pravý opak.

Musí mít také dostatečné poznání a pochopení podstaty předmětné záležitosti, což jí umožní učinit informované a vědomé rozhodnutí. Takové rozhodnutí nelze dosáhnout odkazem na webové sídlo úřadu.

Naopak, vyžaduje to, aby byl účastník pokusu před přijetím souhlasného rozhodnutí seznámen s povahou, trváním a účelem zdravotního výkonu (který se mimochodem z mně nepochopitelných důvodů nazývá diagnostickým úkonem) se způsoby a prostředky, které mají být při úkonu použity, se všemi nepříjemnostmi a nebezpečími, které lze důvodně očekávat, jakož i s účinky na své zdraví nebo osobnost, které lze nastanou kvůli jeho účasti na tomto úkonu (v krátké i delší budoucnosti).

Povinnost a odpovědnost přesvědčit se o této jakosti souhlasu s účastí na úkonu (při dětech u zákonných zástupců – rodičů) leží na bedrech každého jednotlivce, který daný úkon navrhuje, řídí nebo se na něm podílí. t. j. lékaře. Je to osobní povinnost a odpovědnost, kterou nelze beztrestně přenést na jiného.

Proto budeme v blízké době určitě svědky mnoha sporů a trestních oznámení vůči konkrétním lékařům, jejichž pacienti po očkování zemřeli nebo utrpí vážné vedlejší účinky. Je to jen otázka času. Z této odpovědnosti se nedá vyvinit.

Informovaný souhlas (tak jako v tomto případě), který se pouze nazývá informovaný souhlas, nesplňuje ani formální ani materiální požadavky na takový souhlas.

Jak se díváte na to, že vás chce advokátní komora takříkajíc řešit za diskriminaci v souvislosti se zákazem vstupu pro očkovaných?

Advokátní komora se v médiích hlavního proudu vyjádřila pouze ve vztahu k možnému zneuznání důstojnosti advokátního stavu. Věc se má však přesně naopak. Kdo jiný, než zástupci právnických profesí, má bít na poplach a vyvolávat důležité celospolečenské diskuse právě v době, kdy reálně neexistují účinné a rychlé prostředky nápravy v rámci vnitrostátního soudního systému? Jde o materializaci profesní cti a de facto o naši základní povinnost.

Advokát právě proto, že je znalý práva a ví, co a kdy od systému lze očekávat, nemůže spoléhat na stav, kdy nejprve dojde k očkovaných dětí od 12 let a až poté, co nastane předvídána zdravotní komplikace, začne řešit náhradu škody. Pokud jde o děti, jde o všechno. Děti nenahradí žádné peníze, ani kdyby FED tlačil peníze celý rok pouze pro jednu rodinu. Vědecké studie, které neustále sleduji, nasvědčují tomu, že uvažuji správně.

Navíc snaha o ochranu zdraví zaměstnanců a vedení společnosti na základě konkrétních informací, které máme k dispozici, nezakládají žádnou formu diskriminace, a to jsem ochoten a schopen s poukazem na aktuální úroveň vědeckého poznání a zaznamenaných konkrétních případů v rámci jakéhokoli řízení prokázat.

Naopak, očekávám, že komora bude aktivní (jako v jiných případech v minulosti) řešit veřejně vyslovené a šířeny hodnotící výroky kolegů advokátů, kteří se vyjádřili k mé osobě v postavení advokáta, ačkoli jim to advokátní předpisy vysloveně zakazují, čímž poškozují dobré jméno našeho advokátního stavu (kromě toho, že to považuji za neprofesionální a nekolegiálne řízení z jejich strany).

Zdroje:
Právnik Weis šokuje: „Vakcíny“ ktorými očkujú ľudí sú neregistrované a iba na núdzové použitie!
Tlačová správa – Prečo sme sa rozhodli neposkytovať služby „zaočkovaným“ na covid-19?
Advokátska kancelária Weis & Partners z dôvody ochrany zdravia zakázala vstup zaočkovaným proti koronavírusu
Peter Weis: Niekto sa tu snaží vytvoriť dve skupiny ľudí. Jednu s väčšími právami, než má mať tá druhá.

Publikujeme bez výslovného svolení autora, v dobré víře i úmyslu rozšířit myšlenky a názory, se kterými se web Nespokojený ztotožňuje.

Mohou být očkovaní proti covidu nebezpeční pro své okolí? Zkušenosti říkají: ano.

Mezinárodní žaloba a důkazy o zločinech proti lidskosti ve jménu „pandemie“.