Praha 7.7.2021: Demonstrace za svobodu proti covidové mafii a očkovacímu apartheidu.

Praha 7.7.2021, Malostranské náměstí před Poslaneckou sněmovnou. Demonstrace za svobodu bez podmínek svolaná a pořádaná hnutím VOLNÝ Blok opět proti novele Zdravotního zákona, která pod záminkou covid pasů zavádí segregaci lidí na očkované a neočkované. Co na to naše veřejnoprávní televize a rozhlas? Jakou informaci přinesou masmédia?

První krátká zmínka na Novinkách: U Sněmovny demonstrují odpůrci proticovidových opatření, v textu se dokoce objevilo jinak snad zakázané spojení „Lubomír Volný a VOLNÝ Blok„.

ZÁKAZ COVID PASŮ V ČR v pozměňovacím návrhu VOLNÉHO bloku.

Zákaz nátlaku směřujících k nedobrovolné, vynucené aplikaci mRNA experimentálních prostředků proti Covid-19.

Vládní návrh zákona se mění takto:
Část třetí : ZAKAZUJÍ SE VAKCINAČNÍ COVID-19 PASY.
§ 4
Čl. III
(a) Na území ČR se zakazuje státu a jakékoliv státní, krajské, obecní, čí soukromé instituci, právnické osobě, fyzické osobě, či skupině fyzických, či právnických osob, nebo státních institucí a orgánů, včetně vlády ČR vydávat vakcinační COVID-19 pasy, jiné očkovací pasy, očkovací průkazy nebo jinou standardizovanou dokumentaci , či individuální dokumentaci, která potvrzuje stav očkování fyzické osoby proti nemoci COVID-19 pro jiné účely, než je individuální zdravotní péče s informovaným souhlasem pacienta a k vycestování z ČR.
(b) Dále nikdo, výše uvedený v bodě (a), nesmí publikovat, ani vydávat výše uvedené pasy, průkazy a jinou dokumentaci pro jakoukoliv právnickou a fyzickou osobu za jiným účelem, než pro účely zdravotní péče a vycestování z ČR. Nikdo, výše uvedený, také nesmí publikovat, nebo sdílet jakýkoliv imunizační záznam fyzické osoby spojený s nemocí COVID-19, nebo jinou obdobnou zdravotní informaci, a to s výjimkou informovaného souhlasu pacienta a pouze pro účely poskytnutí zdravotní péče.
(c) Na území ČR se zakazuje jakékoliv státní, čí soukromé instituci, právnické osobě, fyzické osobě, či skupině fyzických či právnických osob, nebo státních institucí a orgánů, včetně vlády ČR, vyžadovat aby jí zákazník, klient, občan, poskytl jakoukoli dokumentaci , potvrzující jeho očkování proti nemoci COVID-19 nebo jeho zdravotní způsobilost v souvislosti s nemocí COVID-19, a to ani při vstupu do jakékoliv provozovny, ani k získání přístupu ke službě, nebo k přijetí služby, ani k přístupu na veřejná prostranství.
(d) Porušení těchto zákazů jakoukoliv státní, soukromou institucí, právnickou osobou, fyzickou osobou, skupinou fyzických, nebo právnických osob, či skupinou státních institucí a orgánů, včetně vlády ČR bude potrestáno pokutou až do výše 10 000 000,- Kč, která bude udělena přímo fyzické osobě, která tento zákon vyžadováním výše uvedených dokumentů poruší, ať už bude vykonávat svou činnost soukromě, jako zástupce veřejné státní moci, a nebo zaměstnanec privátního sektoru či právnické osoby.
(e) Zakazuje se jakýkoliv přímý i nepřímý nátlak, či motivace zaměstnavatelů a obchodních partnerů na vakcinaci zaměstnanců a obchodních partnerů, pod pokutou až 10 000 000,-
(f) Zakazuje se jakákoliv finanční motivace, ať už ze strany státu, či soukromých, nebo fyzických osob, která by měla jako cíl finančně , či materiálně odměňovat občany za vakcinaci proti Covidu 19 , finančně, nebo materiálně motivovat k doporučování jiných občanů k vakcinaci proti Covidu 19.
(g) Policie ČR, městské a obecní policie, armáda ČR, ani žádné další silové a zpravodajské složky státu se nesmí aktivně účastnit vakcinace občanů ČR proti Covidu 19, formou omezování svobody jejich pohybu, a nebo použitím donucovacích prostředků. Tyto složky smí pouze pomáhat s logistikou a ostrahou, a lékaři těchto složek s dobrovolnou vakcinací proti Covidu 19 dle příslušné legislativy. Jakákoliv další účast výše jmenovaných, je v procesu Vakcinace – očkování – experimentální genetické terapie proti Covidu 19 zakázána.
(h) Veřejná moc v České republice zajistí bez ohledu na legislativu EU dodržování ustanovení čl. III. na území ČR.
Následující ustanovení se přečíslují.

Odůvodnění.
Ve značné části společnosti začínají převládat obavy ze vzniku Vakcinačního apartheidu, kdy státní i soukromé, právnické i fyzické osoby budou diskriminovat občany této země, kteří se dobrovolně rozhodnou využít svého práva odmítnout injekční aplikaci mRNA, pokusných chemických látek, které se v ČR mohou používat jako částečně schválené „léčebné prostředky.“ Tyto pokusné látky nejsou bezpečné a prozatím neprošly běžným schvalovacím procesem, mají pouze částečnou registraci a stále probíhá jejich klinické zkoumání a i proto je neetické jakýmkoliv způsobem umožnit negativní diskriminaci občanů, kteří se tohoto experimentu nechtějí dobrovolně zúčastnit, a to i formou pozitivní diskriminace, těch, kteří se rozhodli tento experiment neprověřenou genetickou substancí podstoupit. Je povinností státu, ochránit kriticky uvažující, odmítající tuto experimentální mRNA technologii, a to jak v oblasti služeb, tak i v zaměstnání a podnikání.

Praha 9.6.2021: Demonstrace za svobodu proti covidové mafii a očkovacímu apartheidu.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK